Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu

Partnerzy: BASF Polska, Bank BNP Paribas, Fundacja Veolia Polska

Partner merytoryczny: Fundacja WWF Polska