Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1)Administratorem Twoich danych osobowych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000053779, NIP 5262353400, REGON 014859361, dalej „Konfederacja Lewiatan” lub „Administrator”.

2)Może Pani/Pan skontaktować się w razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych pod adresem jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl lub tel. +48 22 55 99 878.

3)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”) lub poczty elektronicznej na adres dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.

4)Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

1. Podstawa przetwarzania

2. Kategorie danych

3. Cel przetwarzania

4. Okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Kategorie danych wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrowanej.

Zdjęcia (wizerunku) na potrzeby użycia do identyfikacji uczestnika konferencji EFNI.

Dążenie do zawarcia i wykonanie umowy związanej z rejestracją i uczestnictwem w konferencji EFNI.

Przez okres wynikający z przepisów podatkowych

Do 3 m-cy od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO

Kategorie szczególne danych wskazane w polu „Uwagi” w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej, obejmujące dane dot. preferencji żywieniowych i/lub stanu zdrowia.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony żywotnych interesów osoby rejestrowanej w związku z jej uczestnictwem w konferencji EFNI.

Do 1 m-ca od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Kategorie danych wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym Serwisu EFNI.pl w części dot. osoby rejestrującej

Zgłoszenie osoby rejestrowanej do uczestnictwa w konferencji EFNI.

Do czasu wycofania zgody lub do 1 m-ca od zakończenia konferencji EFNI.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Wizerunek osoby rejestrowanej

Wykorzystanie wizerunku uczestnika w zakresie określonym zgodą.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

W celach marketingowych związanych z uczestnictwem w konferencjach EFNI, innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz otrzymywania Newslettera

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy.

Udostępnianie w celach marketingowych partnerom Administratora oznaczonym na stronie www.efni.pl.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Dane w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych, stanowiska i nazwy firmy

Udostępnianie służbom pełniącym nadzór epidemiologiczny

Przez okres 2 tygodni

Art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO

Dane w zakresie imienia, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia zawarte w kodzie QR Zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19

W celach kontroli rejestracji i uczestnictwa w konferencji EFNI.

Do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania.

 

5)W przypadku, gdy osoba rejestrująca nie jest jednocześnie osobą rejestrowaną, źródłem danych osobowych osoby rejestrowanej jest osoba rejestrująca.

6)Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa w ramach przysługującego mu uprawnienia, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 poniżej

7) Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom działającym na rzecz Administratora wspierającym organizację konferencji EFNI oraz działania marketingowe (np. firmom eventowym, firmom obsługującym system rejestracji, system mailingowy, ochronie, biurom podróży i przewoźnikom oraz hotelom) w oparciu o udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe Partnerom konferencji wymienionym na stronie internetowej EFNI, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.

8)Administrator ma obowiązek udostępniać Pani/Pana dane osobowe Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie na jego żądanie.

9)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

10)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okresy wskazane w pkt. 2 w tabeli, w części „Okres przechowywania danych”.

11) Posiada Pani/Pana prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

13) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).