Czy da się mediować z organami administracji?

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z kwietnia 2017 r. zawiera przepisy mające na celu upowszechnienie partnerskiego podejścia administracji do obywateli, w tym przedsiębiorców. Wprowadziła m.in. zasadę dążenia przez organy do polubownego załatwienia sprawy, szczególnie przy wykorzystaniu mediacji. Czy po 5 latach obowiązywania tych przepisów można powiedzieć, że nowe zasady działają? Czy przedsiębiorca ma możliwość polubownego załatwienia sporu z urzędem?

Dyskusję rozpoczął Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej: „Obecny kształt przepisów pozwala sprawnie, po partnersku i sprawiedliwie rozwiązywać spory”, przekonywał. Zwrócił jednak uwagę, że nie oznacza ono, że prawa nie można modyfikować tak, aby wzmacniać to poczucie.

Moderujący debatę Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwrócił uwagę jednak na niechęć urzędów do podejmowania wysiłków mediacyjnych.

Józef Mokrzycki, były prezes zarządu Mobruk SA, przedstawił perspektywę biznesu: „Jestem zdania, że prawo administracyjne w Polsce jest dobrze doszlifowane, ale przepisy o mediacji okazały się niewystarczające. Problemem jest asekuracja urzędnicza”.

„Przepisy KPA oraz kierunek wprowadzanych w nim zmian są pro-obywatelskie. Praktyka bywa jednak niezadowalająca”, zgodził się z przedmówcą Aleksander Jakubowski, radca prawny, adiunkt, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na istnienie instytucji sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej zwrócił uwagę Marek Woch, dyrektor generalny Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. „Projekt zmian w legislacji dotyczący zwiększenia stopnia zaangażowania Rzecznika MSP w procesy mediacyjne czeka na wprowadzenie już dwa lata”, dodał.

Roman Rewald, prezes Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan, biorący udział w debacie zdalnie, przyznał, że nie wpłynął do niego żaden wniosek o przeprowadzenie mediacji pomiędzy przedsiębiorstwem a organem administracji publicznej.

Partnerem debaty był Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.