Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
 • 0.000000lag
 • 0.000000lag

Rekomendacje EFNI 2015: energetyka / klimat

Rekomendacje z okrągłego stołu: Energia dla regionu. Co oznacza solidarność energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej?

Odpowiedzią na konieczność zmian na unijnym rynku energii jest koncepcja unii energetycznej. Jednym z jej fundamentów jest współpraca w Europie Środkowo-Wschodniej oraz aktywne zaangażowanie w nią Polski. Z tej perspektywy ważne są więc:

 • rezygnacja z ?energetycznych nacjonalizmów? oraz rozbudowa  elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych z Niemcami, państwami Grupy Wyszehradzkiej i krajami bałtyckimi, które sprawią, że Polska przestanie być ?energetyczną wyspą?;
 • dalsza rozbudowa rewersów na gazociągach oraz budowa nowych połączeń na linii północ?południe;
 • połączenie regionalnych giełd energii w kilka transgranicznych platform towarowych, by wzmocnić płynność i efekt skali;
 • przeprowadzenie zmian w sposób ewolucyjny. Likwidacja podwójnych standardów (South Stream vs North Stream 2) oraz przyjęcie celów i zasad uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości regionów i krajów;
 • współpraca ponadnarodowa w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii poprzez podzielenie odpowiedzialności za produkcję oraz tranzyt energii. Zwiększy to efektywność inwestycyjną oraz zredukuje koszty ewentualnych subsydiów. Bodźcem dla takich inwestycji może być wyznaczenie regionalnych, a nie krajowych celów wielkości produkcji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł;
 • zrównoważenie polityki rozwoju i subsydiowania odnawialnych źródeł energii. Ustanowienie ram czasowych dla pełnej integracji danego źródła energii, po której subsydia nie będą możliwe, a także wyposażenie OSP w prawo ograniczania produkcji z OZE pod wyraźnymi warunkami;
 • przyjęcie jednolitych europejskich standardów dotyczących rynku mocy;
 • rozpoczęcie integracji rynków od usunięcia zatorów wewnątrz i pomiędzy systemami przesyłowymi oraz stosownego wynagradzania OSP za przekierowania i wymianę kompensacyjną;
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze węglowym;
 • wspieranie za pomocą odpowiednich regulacji prawnych i bodźców ekonomicznych tzw. energetyki prosumenckiej.

 

Rekomendacje z okrągłego stołu: Jak nowoczesne podejście do przemysłu wydobywczego może zmienić współczesne gospodarki

Postulat reindustrializacji gospodarki od dawna nie brzmi już kontrowersyjnie. Wręcz przeciwnie, stał się jednym z najchętniej przywoływanych przez ekspertów debatujących nad przyszłością Wspólnoty. Powszechne jest przekonanie, że nowoczesny przemysł wydobywczy może być jednym z motorów rozwoju Unii Europejskiej. Niezbędne jest jednak odpowiednie rozłożenie akcentów w polityce i gospodarce surowcowej, zarówno na poziomie krajów członkowskich, jak i całej Wspólnoty. Ograniczony dostęp do rodzimego kapitału oraz nowoczesnych technologii powoduje, że poszczególne państwa, konkurując o pozyskanie inwestorów, starają się stworzyć jak najlepsze warunki dla działania biznesu eksploracyjnego.

Polska, będąca jeszcze do niedawna jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji dla nowych projektów w przemyśle wydobywczym, na skutek niekorzystnych decyzji podjętych w ciągu ostatnich kilku lat ma obecnie w tym obszarze wiele do nadrobienia.

Kluczowe w tym kontekście jest:

 • zapewnienie stabilnego, spójnego i przewidywalnego systemu prawnego. Tylko w ten sposób przedsiębiorcy będą mogli racjonalnie planować swoje działania w wieloletniej perspektywie;
 • stworzenie warunków dla działania biznesu, porównywalnych z istniejącymi w innych krajach o rozwiniętym przemyśle wydobywczym. Wprowadzenie systemu zachęt zmniejszających/zawieszających obciążenia fiskalne dla inwestorów w pierwszych fazach wdrażania nowego projektu;
 • prowadzenie stałej debaty pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Jej rezultatem powinno być stworzenie kompleksowej polityki surowcowej państwa.

Szczególnie istotną rolę w tworzeniu zdrowych warunków rozwoju branży spełnia sektor prywatny. Rola rządu powinna zostać ograniczona do zadań monitorujących i regulacyjnych.

 

Raport Bałtyk dla Wszystkich”