Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Raporty ?Bałtyk dla Wszystkich? oraz ?Żegluga Śródlądowa – Odra? wydane przez Global Compact Poland zostaną zainaugurowane podczas Inicjatywy Bałtyckiej, debaty wysokiego szczebla w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.


Raporty ?Bałtyk dla Wszystkich? oraz ?Żegluga Śródlądowa- Odra’ to zbiór łącznie ponad 100 tekstów merytorycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego oraz żeglugi śródlądowej w Polsce, koncentrując się na rzece Odrze.

Global Compact Poland, będąc krajowym przedstawicielem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ- UN Global Compact, zauważa istotę podejmowania dyskusji na te tematy ze względu na wagę jaką System ONZ przykłada w skali globalnej do przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, dbania o racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi czy o rozwój przyjaznego dla środowiska systemu transportowego. Implementując wartości i cele Systemu ONZ w Polsce, Global Compact Poland realizuje programy, które mają na celu podejmowanie debaty na temat kierunku rozwoju polskiej gospodarki. Programy Bałtyk oraz Żegluga Śródlądowa realizowane są do 2015 roku z perspektywą do roku 2020. Global Compact Poland zebrało koalicję składającą się z grona ministerialnego z czterech resortów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska, a także poważanych w Polsce ekspertów w swoich dziedzinach oraz liderów biznesu aby stanowić platformę dyskusji nad barierami rozwojowymi Polski oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań na drodze do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Problematykę związaną z żeglugą śródlądową w Polsce wiąże z tematyką gospodarki morskiej koncepcja rozwoju europejskich korytarzy transportowych oraz śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, które to szlaki łączą główne europejskie porty morskie drogami rzecznymi. Korytarze postrzegane są jako swoisty krwiobieg gospodarki unijnej, mają ułatwiać integrację regionalną, a także sprzyjać wymianie handlowej. Co ważne, z punktu widzenia gospodarki morskiej, Unia Europejska uznała, iż porty morskie mają wyznaczać trasy połączeń lądowych, przez co zdecydowanie wzrasta pozycja korytarzy wodnych- zarówno śródlądowych, jak i ?autostrad morskich?, które łączą ze sobą europejskie regiony poprzez żeglugę bliskiego zasięgu, zwaną niekiedy ?pływającą infrastrukturą? sieci TEN-T. Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych.

Jak mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Poland:

Z pewnością Polsce potrzeba liderów – wizjonerów, którzy dostrzegają długofalowy potencjał europejskich czy międzynarodowych korytarzy transportowych, które przecinają nasz kraj i które staną się główną osią rozwoju regionów. Liderów którzy odpowiedzialnie podejmą decyzję o inwestycjach bądź ich zaniechaniu. Potrzeba przy tym podejściu także polityków, którzy patrzą poza horyzont 4 ? letniej kadencji, w związku z wieloetapowością i wymagającą czasu inwestycją w żeglugę śródlądową. Należy pamiętać o tym, że sprawnie funkcjonujący europejski system transportowy ma na celu nie tylko poprawę jakości sektora transportu, ale wpłynie on także na zrównoważenie wzrostu gospodarczego dla krajów i regionów. Polska jako kraj tranzytowy, o znakomitym położeniu na osi północ-południe, wschód-zachód może i powinna odegrać w przebudowie europejskiego sektora transportowego ważną rolę.

Żegluga śródlądowa, jako jedna z gałęzi transportu łącząca porty morskie z transportem kolejowym i drogowym, jest ważnym ogniwem w rozwoju węzłów intermodalnych.

Nowoczesne węzły multimodalne to niezbędne ogniwa w łańcuchu dostaw, które pozwalają na budowę zintegrowanego systemu transportowego, przy efektywnym wykorzystaniu i powiązaniu wszystkich gałęzi transportowych. Dzięki węzłom multimodalnym możliwa staje się współpraca międzygałęziowa i wykorzystanie najlepszych cech każdego rodzaju transportu.

Jak mówi Dariusz Stefański, Prezes Zarządu PCC Intermodal S.A.

Tematyka rozwoju żeglugi śródlądowej jest niezwykle złożona i nie dotyczy jedynie kwestii transportowych, ale także dzięki zapewnieniu dbałości o stały poziom wód w rzekach, sprzyja rozwojowi energetyki wodnej.

Jak słusznie zauważa Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Grupy Energa S.A.:

Energetyka wodna w naturalny sposób wpisuje się w najbardziej aktualne i przyszłościowe koncepcje energetyki rozproszonej. Aby w pełni zrealizować wizję zrównoważonej energetyki, w skali kraju energetyka wodna powinna stanowić znaczące, jeżeli nie podstawowe, źródłoodnawialnej energii elektrycznej.

Polska ma dogodne położenie transportowe nie tylko pod kątem rozwoju żeglugi śródlądowej i korytarzy transportowych. Rośnie również znaczenie Bałtyku jako szlaku transportu surowców energetycznych. Z punktu widzenia dbałości o bezpieczeństwo energetyczne Polski konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych oraz budowa korytarza energetycznego Północ- Południe.

Jak mówi Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A.:

Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego w znaczącym stopniu determinuje naszą geopolitykę i wpływa na rodzimą gospodarkę, otwierając ją na świat ? umożliwiając korzystanie z zasobów surowcowych, także tych położonych na innych, bardziej odległych obszarach, czyniąc z Polski ważny element korytarza łączącego Północ i Południe Europy.

Wykorzystując możliwości dla rozwoju gospodarczego, jakie stanowi dogodne geopolityczne położenie Polski nad brzegiem Bałtyku, należy pamiętać o zasadach zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla środowiska naturalnego w celu dbałości o jakość naszego życia oraz przyszłych pokoleń, która warunkowana jest dostępem do czystego środowiska naturalnego i jego zasobów.

Morze Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego (PSSA) decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej ? wyspecjalizowanej agendy ONZ ds. mórz i oceanów. Ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznana za jeden z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk. W związku z coraz większymi obawami w związku z stanem jakości wód Morza Bałtyckiego, ważna jest dbałość o ograniczenie przedostawania się pierwiastków biogennych, przede wszystkim fosforu, do Bałtyku. Przykładem może być działalność Grupy Azoty.

Jak zauważa Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.:

Działamy w wielu regionach Polski, które posiadają cenne walory przyrodnicze, a także w pobliżu obszarów chronionych. Korzystamy z dobra naturalnego, jakim jest woda w procesach codziennej produkcji, korzystamy również z transportu morskiego. Swoją działalność staramy się prowadzić w pełnej zgodzie z otaczającą nas naturą.

Te i wiele innych tematów związanych z aktualnymi debatami nad zrównoważonym rozwojem Bałtyku oraz żeglugi śródlądowej w Polsce zostaną poruszone w publikacjach ?Bałtyk dla Wszystkich? oraz ?Żegluga Śródlądowa-Odra?. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami.