Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla społeczeństw i biznesu.

SOPOT | 27-29 września 2017
  • 0.000000lag
  • 0.000000lag

Czy PKB odda pole indeksowi szczęścia?


Sopot, 28 września 2017

 

Od 20 lat toczy się debata na temat zastosowania PKB w pomiarze efektywności rządów. Jak mierzyć dobrobyt społeczeństwa i czy naprawdę potrzebujemy innego miernika?

Romina Boarini, koordynator ds. inicjatywy na rzecz wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu, OECD, stwierdziła że PKB jest jednym z najbardziej niedoskonałych mierników jakości życia. Podkreśliła również nadużywanie PKB dla osiągnięcia celów politycznych poszczególnych grup rządzących i stymulowanie w tym celu wzrostu gospodarczego, który jest niezrównoważony i niemożliwy do utrzymania. Zwróciła uwagę na fakt, że PKB nie odzwierciedla odczuć i nastrojów obywateli, które są jednym z czynników wpływających na rynek.  

 

Salvatore Babones, profesor Uniwersytetu w Sydney (Australia) podkreślał, że PKB bierze pod uwagę procesy zachodzące w gospodarce rynkowej, ale pomija procesy zachodzące w gospodarstwie domowym takie jak wychowanie dzieci, produkcja żywności na potrzeby własne czy prace domowe. Pomija tym samym dużą ilość procesów zachodzących w społeczeństwie, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

 

Jak dodał Edoardo Campanella, ekonomista ds. strefy Euro, Uni Credit (Włochy) – PKB jest wskaźnikiem który może określić czy państwo rozwija się szybko lub wolno, ale nie określa czy podąża w dobrym kierunku.

 

Campanella podkreślił znacznie PKB dla istnienia globalnych rynków finansowych, które są niezbędne dla funkcjonowania większości gospodarek, szczególnie tych mniej zasobnych w kapitał.  Wraz z rozwojem tych rynków ciężko PKB zastąpić – jest ważne w określeniu wahań w działalności biznesowej. Gość EFNI zwrócił również uwagę, że część krajów krytykujących PKB jako miernik ma inny niż ściśle kapitalistyczny układ socjoekonomiczny. Zauważył też, że żyjemy w państwach narodowych, których układ, w tym system podatkowy opiera się na PKB.

 

Petr Zahradnik, doradca prezesa Czeskiej Izby Handlowej, członek EKES (Czechy) podkreśla, że w przypadku Europy wschodniej oraz dominującej w niej w przeszłości ekonomii centralnie planowanej PKB było i ciągle jest jednym z najlepszych mierników produkcji państwa. PKB staje, co prawda, przed wyzwaniami takimi jak globalizacja – gdzie PKB różni się znacznie od PNB – zwłaszcza w przypadku post-transformacyjnych krajów Europy Wschodniej. Produkt Krajowy Brutto jest również ustandaryzowanym miernikiem, który umożliwia stosowanie go w niemal każdej gospodarce.

 

– PKB jest co prawda standardem, ale standardem któremu daleko od ideału – podsumowuje Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Res Publica.